مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8- روش شناسی پژوهش

الف- تبیین کامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد بهره گیری در قالب مراحل اجرایی پژوهش به تفکیک):

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی پژوهش و تبیین آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم می باشد در هر مورد توضیحات کامل در ارتباط با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

این پژوهش از نظر جمع آوری امار و اطلاعات، اسنادی(کتابخانه ای) و از نظرهدف هدف کاربردی می باشد. دوره مورد نظر در این مطالعه از سال 85 الی 89 در نظر گرفته شده و داده های مورد نیاز از طریق بانک های اطلاعاتی و آمارهای چاپ گردیده توسط بورس اوراق بهادار می باشد گردآوری گردید و برای تدوین ادبیات موضوع از مجلات خارجی و داخو مقالات و پایان نامه  بهره گیری گردید.

در این پژوهش برای انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل آماری برای درک پیچیدگی های ارتباط پویای بین متغیر  وابسته و مستقل از طریق پنل دیتا با نرم افزار Eviews بهره گیری گردد و از نرم افزار exell  برای پردازش بهره گیری گردید.

ب-  متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی و تبیین چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها:

صحت سود پیش بینی شده =  سود واقعی –  سود پیش بینی شده

ج –  تبیین کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (نظاره و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها:

برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه‌ای بهره گیری گردیده می باشد

الف-بهره گیری از صورت‌های مالی حسابرسی شده و یاداشت‌های همراه مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ب-بهره گیری از گزارش‌های هفتگی،ماهانه،سالانه وسایت بورس اوراق بهادار تهران

ج-بهره گیری از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد جدید جهت جمع آوری اطلاعاتی و ارقام

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که دارای ویژگی‌های زیر بوده اند به عنوان نمونه انتخاب خواهد گردید:

1-سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.

2-شرکت بایستی طی دوره پژوهش سود ده باشد.

3-اطلاعات مورد نیاز شرکت در دوره مورد مطالعه موجود باشد.

4-در طی دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

بر اساس شرایط مذکور تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه انتخاب خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری