مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6 نحوه تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها

برای مطالعه فرضیه های پژوهش ضرایب تعیین الگوهای فوق با یکدیگر مقایسه می گردد الگویی که دارای ضریب تعیین تعدیلی بزرگتری باشد توان تبیین دهندگی بالاتر و ارتباط قویتر با ارزش بازار شرکت دارد.

  • برای آزمون فرضیه اول لازم می باشد ضریب تعیین تعدیل شده برای الگوهای (1) و (2) برآورد گردد، در صورتی که ضریب تعیین تعدیلی شده در الگوی (2) بیشتر از الگوی (1) باشد فرضیه اول تأئید و اگر این طور نباشد این فرضیه پذیرفته نخواهد گردید.
  • برای آزمون فرضیه دوم لازم می باشد ضریب تعیین تعدیل شده برای الگوهای (1) و (3) مجدداً برآورد گردد، مستند بر مبانی نظری استدلال شده انتظار می‌رود که ضریب تعیین حاصل از برازش الگو (1) بیشتر از الگوی (3) باشد، در این صورت فرضیه دوم تأیید و اگر این طور نباشد عدم تأیید خواهد گردید.
  • فرضیه سوم با مقایسه ضریب تعیین تعدیل شده در دو الگوی (1) و (4) آزمون می‌شوداز آنجا که مطابق با مبانی نظری انتظار بر این می باشد که با تقسیم سود به اجزایش قدرت تبیین‌دهندگی الگو افزایش یابد، لذا در صورتی که ضریب تعیین تعدیل شده در الگوی شماره (4) بیشتر از الگوی شماره(1) باشد این فرضیه پذیرفته و اگر این طور نباشد تأئید نمی‌گردد.
  • فرضیه چهارم با مقایسه ضریب تعیین تعدیل شده در دو الگوی (4) و (3) مطالعه می گردد. بیشتر بودن ضریب تعیین تعدیلی در الگوی شماره (4) نسبت به الگوی شماره(3) تأئید فرضیه و اگر این طور نباشد عدم تأئید فرضیه را نتیجه می‌دهد.
  • برای آزمون فرضیه پنجم ضریب تعیین تعدیل شده در الگوهای (4) و (2) با یکدیگر مقایسه می شوند، این فرضیه زمانی تأیید می گردد که ضریب تعیین تعدیلی در الگوی شماره (4) بیشتر از الگوی شماره (2) باشد.

با در نظر داشتن الگوها می‌توان به مطالعه محتوای اطلاعاتی اجزای مختلف سود با یکدیگر نیز پرداخت به این شکل که، با مقایسه ضریب برآوردی متغیر سود عملیاتی(E) در الگوی 1 با ضریب برآوردی متغیرهای جریانات نقد عمیاتی(CFO) و کل اقلام تعهدی(TACC) در الگوی شماره2 ، در صورتی که ضرایب جریانات نقدعملیاتی و اقلام تعهدی از ضریب سودخالص بیشتر باشد، بیانگر این می باشد که محتوای جریانات نقدعملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به محتوای اطلاعاتی رقم سودخالص بیشتر می باشد. همچنین در مقایسه ضریب برآوردی سودخالص از الگوی شماره1 با ضرایب برآوردی جریان‌وجوه(FF) و اقلام تعهدی غیرجاری (NCACC) از الگوی شماره 3 ، بزرگتر بودن ضرایب برآوردی جریان‌وجوه و اقلام تعهدی غیرجاری حاصل از الگوی 3 نسبت به ضریب برآوردی سودخالص از الگوی 1 نشان می‌دهد که محتوای اطلاعاتی اجزای سود (جریان وجوه و اقلام تعهدی غیرجاری) نسبت به رقم سودخالص بیشتر می باشد.  برای مطالعه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی جاری و غیر جار با سود خالص ضرایب برآورد شده از الگوهای شماره 1 و 4 با یکدیگر مقایسه می شوند. در صورتی که ضرایب اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیرجاری در الگوی شماره4 نسبت به ضریب سودخالص در الگوی شماره1 بزرگتر باشد نتیجه می‌گیریم که محتوای اطلاعاتی آن جزء سود نسبت به رقم سودخالص محتوای اطلاعاتی بالاتری دارد.

3-7 روش‌های آماری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها متأثر از روش پژوهش می باشد و از آنجا که روش پژوهش حاضر بر مبنای تحقیقات همبستگی می باشد، لذا از تجزیه و تحلیل‌های رگرسیونی بهره گیری خواهد گردید که در امر برآورد و پیش‌بینی روابط بین متغیرها کاربرد گسترده‌ای دارد. برای مطالعه ارتباط خطی میان متغیرهای توضیحی و وابسته از ضریب همبستگی پیرسون و برای مطالعه ارتباط هم خطی میان متغیرهای توضیحی از عامل تورم وایانس (VIF) بهره گیری شده می باشد. همچنین، برای تحلیل اطلاعات از آزمون های لیمر، هاسمن، معنادار بودن ضرایب رگرسیون (t)، معنادار بودن الگوی رگرسیون (F) و خود همبستگی دوربین واتسون بهره گیری شده می باشد.

    3-7-1 آزمونF-لیمر

برای انتخاب بین روش داده‌های تابلویی[1] و داده های مقطعی[2] از آماره Fلیمر بهره گیری می گردد.

آزمون Fلیمر مقایسه‌ای بین مجموع مربعات جملات خطا[3](RSS) در روش داده‌های تابلویی و داده‌های مقطعی می باشد. از آنجا که در روش داده‌های مقطعی، پارامترهای محدود کننده‌ی بیشتری( مثل ثابت در نظر گرفتن ضرائب عرض از مبدأ در طول زمان، در داده های مقطعی) هست، لذا انتظار بر این می باشد که روش داده‌های مقطعی نسبت به داده‌های تابلویی، RSS بیشتری داشته باشند. پس اگر RSS در مدل [4]OLS، با افزوده شدن محدودیت‌ها به گونه معنی‌داری افزایش پیدا نکند بهتر می باشد که از این روش بهره گیری گردد. اگر این طور نباشد، روش داده های تابلویی مناسب‌تر می باشد.(امیری،1384)

[1]-Panel

[2]-Pooled

[3]-Residual Sum Squre

[4]-Ordinary Least Squares

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید