مطالعه ارتباط بین هزینه‎ های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3. یافته های پژوهش

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‎های پژوهش به تبیین زیر می‎باشد.

فرضیه 1. ارتباط بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری و هزینه‎های شکست معکوس و معنادار می باشد.

فرضیه اول در مورد مواد، منابع انسانی، ماشین آلات و در حالت کلی شرکت به صورت زیر تدوین شده می باشد:

فرضیه 1-1. ارتباط بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری مواد و هزینه‎های شکست مواد معکوس و معنادار می باشد.

نتیجه فرضیه 1-1: با مطالعه این فرضیه ملاحظه گردید که ارتباط بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری مواد و هزینه های شکست مواد معکوس و معنادار می باشد و این فرضیه تایید گردید.

فرضیه 1-2. ارتباط بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری عامل انسانی و هزینه‎های شکست عامل انسانی معکوس و معنادار می باشد.

نتیجه فرضیه 1-2: با مطالعه این فرضیه مشخص گردید که ارتباط بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری عامل انسانی و هزینه های شکست عامل انسانی معکوس و معنادار می باشد و این فرضیه تایید گردید.

فرضیه 1-3. ارتباط بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری ماشین‎آلات تولیدی و هزینه های شکست ماشین‎آلات تولیدی معکوس و معنادار می باشد.

نتیجه فرضیه 1-3: با مطالعه این فرضیه ملاحظه می گردد که ارتباط بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری ماشین آلات تولیدی و هزینه های شکست ماشین آلات تولیدی معکوس و معنادار نمی باشد. یعنی ارتباط مستقیم و معناداری میان متغیرهای پژوهش هست و این فرضیه رد گردید.

فرضیه 1-4. ارتباط بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری شرکت و هزینه های شکست شرکت معکوس و معنادار می باشد.

نتیجه فرضیه 1-4: با آزمون این فرضیه در حالت کلی شرکت مشخص گردید که ارتباط بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری شرکت و هزینه های شکست شرکت معکوس و معنادار می باشد و این فرضیه نیز تایید گردید.

فرضیه 2. ارتباط بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی مستقیم  و معنادار می باشد.

نتیجه فرضیه 2: با مطالعه فرضیه دوم که مطالعه ارتباط بین مجموع هزینه های ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی می باشد مشخص گردید که این ارتباط مستقیم و معنادار می باشد و این فرضیه نیز تایید گردید.

فرضیه 3. ارتباط بین هزینه های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی معکوس و معنادار می باشد.

نتیجه فرضیه3: فرضیه سوم که ارتباط بین هزینه های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی را مطالعه نمود مشخص گردید که این ارتباط معکوس و معنادار می باشد. و این فرضیه نیز تایید گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی از انجام پژوهش:

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل بشر و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های 1390 تا 1392 می‎باشد.

این پژوهش در محاسبه و جمع‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

 • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت
 • تبیین چگونگی جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت
 • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت
 • کسب معیاری برای سنجش اندازه روی آوردن سازمان به کیفیت
 • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی
 • کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات
 • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‎ها اتفاق می‎افتد
 • تنظیم طریقه هزینه‎های کیفیت
 • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت
 • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه
 • کمک به بهره گیری کنندگان مانند مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
 • توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری