مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه

هدف پژوهش‌های علمی کشف واقعیت‌ها وبرقرار کردن ارتباط میان آن‌ها و تبیین وقایع و رویدادها می باشد. این تبیین بایستی به نحوی صورت پذیرد که به یک رشته تعمیم‌های منطقی منجر گردد تا در صورت امکان بتوان بر آن اساس به پیش‌بینی رویدادها پرداخت. این امر مستلزم کسب آگاهی از ابزار و روش‌های مطالعه پدیده‌ها می باشد؛ به همین دلیل پس از کسب اطلاع از همه جنبه‌های مختلف مسأله مورد مطالعه و سوابق و ادبیات موضوع پوهش در فصل دوم و برای دستیابی به هدف پژوهش مبنی بر تعیین ارتباط اقلام تعهدی و جریان‌های نقدعملیاتی با ارزش بازار شرکت‌ها، در فصل حاضر آغاز متغیرهای پژوهش در قالبی قابل سنجش و اندازه‌گیری معرفی می شوند هم‌چنین روش انتخاب نمونه، روش گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل معرفی شده و در نهایت با معرفی آزمون‌های آماری مورد نیاز، کوشش می گردد مبنایی برای تحلیل و تفسیر داده‌ها فراهم آید.

3-2 روش شناسی پژوهش

در تحقیقاتی که ارتباط دو یا چند متغیر اندازه‌گیری می گردد از پژوهش همبستگی بهره گیری می گردد. در این پژوهش زیرا هدف مطالعه ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد از این نوع پژوهش بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از انتخاب نمونه، با بهره گیری از متغیرهای مستقل( جریان نقد عملیاتی، سودعملیاتی، اقلام تعهدی جاری، اقلام تعهدی غیرجاری، کل اقلام تعهدی و جریان وجوه) و ارزش بازار شرکت به عنوان متغیر وابسته، به کمک رگرسیون چندمتغیره و ضریب تعیین (R2) و با بهره گیری از نسخه 7 نرم افزار E-Views به آزمون فرضیات پرداخته گردید.

3-2-1 قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که علت های انتخاب این شرکت ها به عنوان مبنای پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • دسترسی به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آسانتر می باشد؛ به خصوص که بعضی از اطلاعات به صورت بانک های اطلاعاتی بر روی لوح های فشرده در دسترس هستند.
  • با در نظر داشتن اینکه اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت نظارت و مطالعه قرار می گیرد، به نظر می رسد اطلاعات مندرج در صورت های مالی این شرکت ها از کیفیت بالاتری برخوردار باشد.
  • با در نظر داشتن لازمالاجرا بودن ضوابط، مقررات و استانداردهای حسابداری مالی در تهیه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نظر می رسد، اطلاعات مندرج در گزارش های مالی این شرکت ها همگن تر بوده و قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشند.

3-2-2 قلمرو زمانی پژوهش

اطلاعات اولیه برای یک دوره 8 ساله از 1382 الی 1389  جمع‌آوری شده می باشد اما بدلیل این‌که اطلاعات مربوط به متغیرمستقل اقلام تعهدی جاری و متغیرکنترل سایر اطلاعات یک دوره تأخیر زمانی دارد، اطلاعات برای الگوهای اصلی از سال 1383 الی 1389 (یک دوره7 ساله) در نظر گرفته می گردد.

3-2-3 قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر «مطالعه ارتباط اجزای سود با ارزش بازار شرکت‌ها» می باشد.

3-2-4 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری

جامعه آماری عبارت می باشد از «مقادیری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند». صفت مشخص صفتی می باشد که بین تمامی عناصر جامعه آماری مشترک می باشد و جامعه آماری را از سایر جوامع متمایز می کند(آذرو مؤمنی،1385).

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1382 الی 1389می‌باشد که،  نمونه مورد نظر از بین آن‌ها انتخاب گردیده می باشد.

نمونه عبارت می باشد از «تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیانگر ویژگی‌های اصلی جامعه باشد.»

در این پژوهش برای نمونه‌گیری از روش حذف سیستماتیک بهره گیری شده می باشد؛ به این شکل که پژوهشگر شرایط را برای انتخاب نمونه مورد نظر تعیین می‌نماید و در صورتی که هر عضو جامعه واجد یکی از شرایط نباشد از جامعه حذف و در نهایت باقی‌مانده جامعه، نمونه را تشکیل می‌دهد. این شرایط عبارتند از:

  1. در طی دوره زمانی 1382 الی 1389 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
  2. سال مالی شرکت‌های نمونه منتهی به 29 اسفندماه هر سال باشد.
  3. اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی در طی دوره زمانی مورد مطالعه و ارزش بازار آن‌ها در پایان اسفند هر سال در دسترس باشد.

در نهایت با اعمال شرایط فوق تعداد 83 شرکت حائز شرایط بوده و به عنوان نمونه انتخاب گردید. چگونگی پراکندگی شرکت‌های نمونه در سطح صنایع مختلف در جدول 3-1 منعکس شده می باشد. فهرست اسامی شرکت‌های نمونه در پیوست ارائه گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید