عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم در هر مرحله از خرید، یا نگهداری سهام به اطلاعاتی نیاز دارند که اظهار کننده سود آوری آتی شرکت می باشد. در واقع پیش بینی سود همواره از اهمیت زیادی بر خوردار می باشد، زیرا از متغییرهای موثر بر قضاوت ها و تصمیم گیری های بهره گیری کنندگان و عاملی مهم در کارایی بازار‌های سرمایه به حساب می‌آید.

هر رویداد قابل توجه می‌تواند قیمت دارایی‌های مالی به خصوص سهام را بالا و پایین ببرد. در نظریه بازار کالا به این مهم تصریح شده که قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعاتی می باشد که بدون هیچ نوع تعصب در بازار هست. باتوجه به اهمیت سرمایه گذاران در بازار سهام، مهمترین ابزار ها برای فراهم کردن بستر مناسب برای جذب و حضور سرمایه گذاران، شناخت حساسیت سود و همچنین بهره گیری ازابزارهای اقتصادی می باشد. مطالعه ارتباط عوامل موثر اقتصاد کلان (نرخ ارز- تورم- شاخص‌های نسبی بورس) بر صحت و کیفیت سود که به عنوان یک معیار با اهمیت برای بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری می باشد می‌تواند کمک قابل ملاحضه‌ای در تصمیم گیری‌های مالی سرمایه گذاران باشد. پس اهمیت این پژوهش  بسط و گسترش اهمیت اطلاعات اقتصادی بر اطلاعات حسابداری و مالی می باشد. در نتیجه بهبود تصمیم گیری را برای بهره گیری کنندگان گوناگون مانند سرمایه گذاران، بانک ها و بورس فراهم می‌سازد.

1-4- اهداف پژوهش

1-آغاز مطالعه تفاوت در توان تبیین سود آتی از طریق اجزای سود سال های قبل نسبت به مبلغ کلی سود می باشد.

2-اعلان شاخص‌های مالی مناسب و موثر در پیش بینی سود آوری به تصمیم گیرندگان برای نشان دادن عکس العمل مناسب.

3-با این فرض که پیش بینی‌های سود حاوی اطلاعاتی درمورد زمان بندی، شکل و صحت آن ها باشد، مطالعه ارتباط بین افشای پیش بینی سود توسط مدیریت تاثیر و تغییرات نرخ ارز و تورم دارای اهمیت می باشد.

الف) هدف کاربردی

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی، از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش  صحت و توانایی پیش بینی سود ارائه شده توسط مدیریت، تحلیل گران مالی یا مدل‌های آماری مورد مطالعه قرار می‌گیرد و یا این پیش بینی ها را با هم مقایسه می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری