مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 اختصار یافته‌ها

مقایسه ضریب تعیین تعدیل شده  الگوها نشان می‌دهد که مدل ترکیبی اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی با قدرت تبیین‌دهندگی55%،  نسبت به سایر الگوها اطلاعات مربوط‌تری را در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار می‌دهد، مدل سود با قدرت تبیین‌دهندگی54% در رتبه دوم، خالص مدل ترکیبی سود به سه جزء نقدی، اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیرجاری با اختلاف بسیار ناچیز نسبت به حالت قبل در رتبه سوم و نهایتاً مدل ترکیبی تقسیم سود به دو جزء جریان وجوه و اقلام تعهدی غیرجاری با قدرت تبیین‌دهندگی 47 درصدی در رتبه آخر قرار دارد. این نتیجه نشان می‌دهد که تصمیم نهادهای قانونگذار مبنی بر تغییر صورت جریان وجوه به صورت جریان وجه نقد کاملاً با نیازهای بهره گیری‌کنندگان متناسب می باشد و بهره گیری‌کنندگان در تصمیمات سرمایه‌گذاری، بطور معناداری  بهره گیری از جریان وجه نقد را بر جریان وجوه(مجموع جریان وجه نقد و اقلام تعهدی جاری) ترجیح می‌دهند.

پایین‌تر بودن ضریب تعیین تعدیلی در الگوی شماره(4) نسبت به الگوی(2) نشان می‌دهد که تجزیه اقلام تعهدی به دو جزء جاری و غیرجاری نتوانسته قدرت تبیین‌دهندگی الگو را افزایش دهد. این نتیجه خلاف چیزی می باشد که بارث و همکارانش(2001) در پژوهش خود به آن دست یافته بودند. آن‌ها اظهار کرده بودند که،‌تجزیه اقلام تعهدی به اجزایش توان پیش‌بینی الگوها را به گونه با اهمیتی افزایش می‌دهد.

مقایسه ضرایب برآوردی در الگوها نشان می‌دهد که، جزء نقدی سود نسبت به سایر اجزا، معیار برتری برای تشریح  ارزش بازار شرکت می باشد و پس از آن سودعملیاتی در تصمیمات سرمایه‌گذاران کاربرد بیشتری دارد. این نتیجه بیانگر آن می باشد که احتمالاً زیرا اقلام صورت جریان وجوه نقد اقلام واقعی وعینی می باشند، در مقایسه با  ارقام تعهدی سود که اقلامی قراردادی وگزینشی می باشند که توسط مدیریت شرکت قابل دستکاری وانحراف می‌باشند، معیار قابل اعتمادتری می باشد و  بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. هم‌چنین نتایج اظهار می کند سرمایه‌گذاران به این نکته که، متغیری نظیر جریان نقدی عملیاتی که براساس اطلاعات حسابداری محاسبه می شوند نسبت به متغیرهایی نظیر اقلام تعهدی که بیشتر بر اساس سیاستهای شرکت می باشد، کمتر به سیاستهای مدیریت بستگی دارد واز این لحاظ از دخالت ودستکاری‌های مدیریت تا حد زیادی مصون می باشد توجه نشان می‌دهند.

در این پژوهش از متغیرهای سودتقسیمی، افزایش سرمایه و سایر اطلاعات به عنوان متغیرهای کنترل بهره گیری گردید که متغیر افزایش سرمایه علی‌رغم وجود مبانی نظری مبنی بر اینکه دارای ارتباط با ارزش بازار شرکت می باشد، ارتباط معناداری با ارزش بازار شرمت نداشته وو حتی ورود آن به مدل باعث کاهش توان الگو شده می باشد. احتمالاً معنادار نبودن این متغیر می‌تواند به مربوط نبودن آن در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاران ایرانی نسبت داده گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری