مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10 مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

  • رویکردهای موجود در ارتباط با اهمیت گردش وجه نقد واقلام تعهدی جاری وغیرجاری

دو رویکرد اساسی برای بحث در ارتباط با اهمیت اقلام گردش وجه نقد واقلام تعهدی جاری وغیرجاری ، به عنوان اقلام اطلاعاتی مرتبط با سود هست.

دررویکرد اول در نظر می گیرند که سود ومخصوصا گردش وجه نقد، درپیش بینی گردش وجه نقد آتی مفید هستند.برای مثال مطالعه ای که در آمریکا  توسط بارتز[1] وهمکاران(2001) انجام شده ، که مزیت گردش وجه نقد عملیاتی بر سود را در پیش بینی گردش وجه نقد آتی مفید می دانند.همچنین مطالعه مشابهی توسط سابرامانیام[2] وهمکاران(2007) نیز انجام گردید وبه نتیجه مشابهی دست پیدا نمود. درنتیجه چنین پیش بینی هایی دراین مطالعات، به عنوان یک نتیجه کوتاه مدت در نظر گرفته می گردد زیرا در چنین مطالعاتی واضح نیست که گردش وجه نقد عملیاتی وسود در ارزیابی ارزش شرکتها بر یکدیگر مزیت دارند.به علاوه ، گردش وجه نقد عملیاتی ، فقط یکی از اجزای گردش وجه نقد آتی به کار رفته در ارزیابی شرکتها می باشد.درنتیجه ، در این رویکرد ارتباط بین توانایی براورد بهترعملکرد توسط گردش وجه نقد عملیاتی وارزش شرکت غیر مستقیم می باشد.

رویکرد دیگر، ارتباط دادن گردش وجه نقد وسایر معیارهای مربوط به قیمت سهام ، از طریق رگرسیونهایی می باشد که متغیر وابسته به ارزش بازار دارند(یا قیمت سهام ویا بازده سهام) .برای مثال ، مطالعات دیچو[3](1994) ،فرانسیس[4] وهمکاران(2003) ،لیو[5] وهمکاران(2002و2007) ومطالعه بین المللی بارتون[6](2010)نیز بر اساس این رویکرد هستند.که در این مطالعات متغیری که ارزش بازار را با در نظر داشتن مزیتش بهتر تبیین می دهد،بدست می آورند.مثلا در مطالعه بارتون(2010)معیارهای عملکرد جداگانه، شامل گردش وجه نقد عملیاتی ،که به صورت جداگانه بازده را تبیین می دهند ،در نظر گرفته شده می باشد.دراین مطالعات به معیارهای انفرادی متمرکز شده بودند.

درعوض، سایر مطالعات ، اظهار می کنندکه اجزائ سود در تبیین بازده یا ارزش بازار مفید هستند.چنین اجزایی ممکن می باشد شامل تجزیه سود به گردش وجه نقدواقلام تعهدی ،یا جریان وجوه واقلام تعهدی بلند مدت باشد.(سعیداکبروهمکاران،2011)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارتباط سود واجزای آن با ارزش بازار شرکتها

یکی از اهداف  اساسی صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات مفید در ارزیابی گردش وجه نقد آتی وعدم قطعیت حول آنها می باشد.پس، یکی از اهداف اساسی صورتهای مالی ، فراهم کردن اطلاعاتی می باشد که در ارزیابی شرکت مفید می باشد(لاینتن،2006[7]).

پس با توجه تاریخ گزارشگری، فراهم کردن اطلاعات اجزای سود، به اجزای گردش وجه نقد، اقلام تعهدی وغیر جاری بسیار ضرورت داردومخصوصا که چنین مفهومی  درپیش بینی گردش وجه نقد آتی وپرهیز از عدم قطعیت در ارزشیابی شرکتها مفید می باشد.برای مثال،مطالعه اخیری که توسط کریشنان[8] وکومار(2008)انجام گردید، که در نظر گرفتند ارتباط گردش وجه نقد واقلام تعهدی در میان سطوح سرمایه گذاری متفاوت می باشد که اظهار می کند ارزش مربوط گردش وجه نقدواقلام تعهدی می تواند در بین شرکتها متفاوت باشد.باریتو وهمکاران(2001)اظهار کردند که ارزش مربوط سود در مورد گردش وجه نقد متمایز نیست و وابسته به گزارشگری مالی وسایر عوامل نهادی می باشد.

مطالعاتی نیز ارزش مربوط گردش وجه نقد واقلام تعهدی را درچارچوب تاثیر بر بازده سهام در نظر می گرفتند.(برای مثال علی[9] وپوپ1995، دی وبوارد1989[10]، کلوب[11] وچاریتو1999،اندریو 2001).همچنین سردرگمی در مورد جدایی ارزش اقلام تعهدی وگردش وجه نقد هست.

در تحقیقات مربوط بودن ارزش، الگوهای ارزیابی وبازده مکمل یکدیگر بوده اندومزایا ومعایب ارزشیابی وبازده بوسیله محققان مختلفی اظهار شده می باشد(کریستای[12]1987،گو[13]2005، کوتاری [14]وزیمرمن،1995و….)

در نتیجه کل این مطالعات، تفسیر می کنند که گردش وجه نقد عملیاتی یا اقلام تعهدی ، دارای اطلاعاتی مرتبط با سود هستند.(سعیداکبروهمکاران2011)پس در این پژوهش ، ما ارزش مربوط اجزای سود شامل گردش وجه نقد عملیاتی ، جریان وجوه،اقلام تعهدی جاری وغیرجاری وکل اقلام تعهدی را مطالعه می کنیم.آغاز ما مطالعه می کنیم که گردش وجه نقد عملیاتی وکل اقلام تعهدی دارای ارزش مربوطتری نسبت به سود عملیاتی درتعیین ارزش شرکت هستند.دوما، مطالعه می کنیم که تقسیم بندی جایگزین سود به معیار جریان وجوه واقلام تعهدی غیرجاری دارای ارزش مربوط تری هستند.سوما، مطالعه می کنیم که تقسیم سود به 3جزء گردش وجه نقد، اقلام تعهدی جاری وغیرجاری دارای ارزش مربوط تری نسبت به دو روش دیگر هستند.این 3قسمت ما راقادر می سازد تا ارزش مربوط گردش وجه نقد، اقلام تعهدی جاری وغیرجاری را تحلیل کنیم.پس هدف از این پژوهش،مطالعه توانایی سودتعهدی وجریانهای نقدی  به عنوان دو معیار سنجش عملکرد شرکتها هستند.

[1] Barth

[2] Subramanyam

[3] Dechow

[4] Francies

[5] liu

[6] Barton

[7] Laitinen

[8] krishnan

[9] Ali&pope

[10] Day&Board

[11] Clubb

[12] Christie

[13] Gu

[14] Kothary

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری