مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1-1-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی سوم   

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری ارتباط معنا داروجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری ارتباط مثبت و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در هزینه های ورود به بازار، 371/2 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-1-1-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی چهارم  

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری ارتباط معنا دار هست» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری ارتباط مثبت و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در شدت تمرکز صنعت، 323/1 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

5-1-1-5- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی پنجم   

با در نظر داشتن اینکه ادعا شده بود «بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری ارتباط معنا داروجود دارد» نتایج حاصل از آزمون رگرسیون لجستیک، ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری را تایید می کند. تحلیل ها نشان می دهد، که بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری ارتباط منفی و معناداری هست. به طوری که به ازای یک واحد تغییر در تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت، 564/0 واحد تغییر در ریسک اعتباری ایجاد می گردد. نتایج و یافته های این فرضیه با نتایج پژوهش هوانگ و لی (2013) مطابقت داشته.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید