مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1 مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از اظهار مبانی نظری و مسأله پژوهش، گردآوری داه‌ها، تبیین فرضیه‌ها و ارائه‌ی الگوی پژوهش، در این فصل اطلاعات و داه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در مسیر هدف پژوهش و در مسیر پاسخگویی به سوالات، الگوی پژوهش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در فصل حاضر توانایی تبیین‌دهندگی متغیرها تعیین شده و معادله‌های تعریف شده بر اساس چارچوب نظری، برای تحلیل ارتباط متغیر وابسته و متغیرهای مستقل این پژوهش آزمون می گردد و یافته‌های حاصل از اجرای روش‌های آماری در کنار مبانی نظری و تحلیل عقلانی، پایه و اساس ارئه  نتایج در فصل بعد را بنیان می‌نهد.

این فصل با ارائه آمار توصیفی و همبستگی متغیرهای پژوهش و تحلیل آن آغاز شده و با یافته‌های حاصل از برآورد معالات رگرسیونی در جهت مطالعه مربوط بودن اجزای سود و تحلیل معناداری متغیرها ادامه می‌یابد. در جریان تجزیه و تحلیل آماری از نسخه 7 نرم افزار Eviews  و نسخه 19 نرم‌افزار SPSS بهره گیری شده می باشد.

4-2 تجزیه و تحلیل اطلاعات

هدف از پژوهش، مطالعه و مطالعه ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و اندازه‎گیری تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می باشد؛ مطالعه همبستگی و تحلیل رگرسیون مناسب‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های پژوهش می باشد. در پژوهش حاضر، مقیاس اندازه‎گیری نسبتی و ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته، خطی می باشد.

4-3 آمار توصیفی

مطابق با نتایج جدول 4-1 میانگین و میانه‌ی داده‌ها به غیر از در متغیر افزایش سرمایه(ER) دارای تفاوت اندکی با یکدیگر هستند و این نتیجه می‌تواند بیانگر این باشد که احتمالاً توزیع متغیرهای نمونه نزدیک به توزیع نرمال می باشد زیرا در توزیع نرمال میانگین و میانه مشاهدات یا بر هم منطبق هستند و یا تفاوت بسیار اندکی با یکدیگر دارند؛  وجود تفاوت زیاد بین مقادیر میانه و میانگین مشاهدات در متغیر افزایش سرمایه،  بیانگر این می باشد که نمونه مشاهدات دارای مقادیر پراکنده(دور افتاده) هستند.کمتر بودن میانگین اقلام تعهدی غیرجاری با مقدار -053/0 نسبت به اقلام تعهدی جاری با میانگین 172/0، حاکی از آن می باشد که تمایل مدیریت بیشتر به کاربرد اقلام تعهدی می باشد که بر حسابهای سرمایه‌ در گردش تأثیر دارند نه اقلام تعهدی بلندمدت که با حساب‌ اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات سرو کار دارد. همچنین کمتر بودن میانگین کل اقلام تعهدی نسبت به جریانات نقدعملیاتی نیز می‌تواند بیانگر بالا بودن کیفیت سودباشد. زیرا بطور متوسط قسمت اعظم سود را جریانات نقدعملیاتی تشکیل داده می باشد. هم‌چنین مثبت بودن میانگین متغیر سودخالص و جریانات نقدعملیاتی حاکی از آن می باشد که به گونه متوسط این مقادیر رشد مثبت داشته‌اند.

همانطور که از نتایج جدول 4-1 مشخص می باشد متغیر افزایش سرمایه انحراف معیار بالایی دارد پس می‌توان نتیجه گرفت که پراکندگی در مشاهدات بالا می باشد. این پراکندگی می‌تواند به سبب وجود پراکندگی شرکت‌ها در سطح صنایع مختلف باشد به بیانی دیگر اگر مشاهدات در سطح یک صنعت خاص جمع‌آوری گردد احتمالاً این اندازه پراکندگی در داده‌ها به وجودنمی‌آید.  در الگوهای پژوهش برای یکسان‌سازی داده‌ها کله مشاهدات بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در انتهای سال t تقسیم شده می باشد.

معیار چولگی[1] انحراف نمونه از توزیع متقارن(نرمال) را نشان می‌دهد. این ضریب در توزیع نرمال برابر صفر می باشد و مقادیر کمتر از صفرچولگی به سمت چپ و مقادیر بیشتر از صفر چولگی به سمت راست را نشان می‌دهند. در متغیرهای این پژوهش به غیر از متغیر سایر اطلاعات، همه متغیرها چوله به راست هستند یعنی پراکندگی داده‌ها در سمت راست بیشتر می باشد. اندازه چولگی متغیر جریان وجه نقد آزاد  با مقدار 07/. زیر 1/0 قرار دارد و پس دارمیزان چولگی آن با توزع نرمال برابر می باشد. ضریب چولگی در متغیرهای سودتقسیمی، افزایش سرمایه، ارزش بازار شرکت و جریان وجه نقدعملیاتی بیشتر از 8/.  می باشد پس توزیع این متغیرها دارای تفاوت فاحش با توزیع نرمال می باشد.. اگرچه توزیع متغیرها نرمال نیست؛ اما با در نظر داشتن قاعده بزرگ بودن حجم نمونه می‌توان از نرمال نبودن متغیرها چشم پوشی نمود.

ضریب کشیدگی[2] شاخص سنجش اندازه پراکندگی نمونه نسبت به توزیع نرمال می باشد. این ضریب در توزیع نرمال برابر صفر و مقادیر کمتر از صفر اظهار می کند که تمرکز مقادیر نمونه حول میانگین، از توزیع نرمال کمتر می باشد. در متغیرهای پژوهش همه‌ی ضرایب کشیدگی مثبت هستند به تعبیری پراکندگی توزیع متغیرهای نمونه از توزیع نرمال کمتر و تمرکز داده‌ها حول میانگین از توزیع نرمال بیشتر می باشد.

[1] -Skewness

[2] -Kurtosis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید