مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2 اظهار مساله

تأثیر و اهمیت بازارهای سرمایه در گردآوری و جهت‌دهی سرمایه‌های پراکنده به مقصود به‌کارگیری در حوزه‌ها و فعالیت‌های مولد بر کسی پوشیده نیست، که در آن سرمایه‌گذاران پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر در این بازار سرمایه‌گذاری می‌نمایند، بعضی به هدف خود دست می‌یابند و بعضی دیگر سرمایه خود را از دست می‌دهند. لذا پژوهش درمورد مقوله‌های مؤثر بر بازار سهام می‌تواند به تصمیم‌گیری مناسب سهامداران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کمک کرده و وضع سرمایه‌گذاری بهتر گردد. در حال حاضر، اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین اطلاعات موجود و در دسترس ‌باشد که در امر تصمیم‌گیری مورد بهره گیری سرمایه‌گذاران می باشد.

از مهم‌ترین تصمیمات مرتبط با سهامداران فعلی و بالقوه شرکت، تصمیم در مورد خرید یا فروش سهام شرکت می باشد. در صورتی که به اتکای اطلاعات موجود در صورتهای مالی، شاهد افزایش اندازه تقاضا برای خرید(فروش) سهام شرکتی باشیم، این امر افزایش(کاهش) قیمت سهام و به تبع آن افزایش(کاهش) ارزش بازار شرکت را به همراه دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت که، اطلاعات مالی چاپ گردیده توسط شرکت‌ بر ارزش بازار شرکت‌ اثر دارد. یا به بیانی دیگر بین اطلاعات حسابداری و ارزش بازار شرکتها ارتباط هست.

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران، اندازه سودآوری شرکتها می باشد. اما بایستی توجه داشت که استناد به رقم سود خالص بدون در نظر داشتن اقلام تشکیل دهنده آن، مسلماً منجر به از دست‌دادن اطلاعات بااهمیت و مؤثر بر تصمیم‌گیری میگردد.

تصمیم‌گیری صرف بر اساس سودخالص موجب گمراهی سرمایه‌گذارانی می گردد که با دید بلندمدت وارد بازار سرمایه شده‌اند، لذا در تصمیمات سرمایه‌گذاری عدم آگاهی و اتکا به سودخالص بدون در نظر داشتن اجزای تشکیل‌دهنده آن احتمالاً منجر به اخذ تصمیمات نامناسب و عدم تحصیل بازده مورد انتظار خواهد گردید. پس در تحلیل سودخالص بایستی به این نکته توجه کنیم که سودخالص خود از اجزایی تشکیل می گردد که این اجزا دارای ویژگیهای متفاوتی می‌باشند و احتمالاً هر کدام از این اجزا  با در نظر داشتن ویژگی‌های خاص خودشان می‌توانند اطلاعات مفیدتر و تصمیمات مناسبتری را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشند. مثلاً در یک تقسیم بندی سودخالص را می‌توان به صورت مجموع جریانات نقدعملیاتی(CFO) و کل اقلام تعهدی(TACC) نشان داد. از ویژگیهای  جزء نقدی سود(جریانات نقد عملیاتی) این می باشد که بر اساس معیارهای عینی محاسبه شده، در نتیجه قابل رؤیت بوده و تفسیری از دنیای واقعی می باشد.  هم‌چنین به واسطه‌ی عدم وجود اقلام تعهدی در این بخش( بخش نقدی سود) امکان دستکاری در آن وجود ندارد. اما در مورد این بخش از سود عده‌ای اعتقاد دارند که به دلیل عدم تطبیق درست درآمدها و هزینه‌ها، نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین ارزش شرکت باشد و بخش تعهدی سود که در آن  اصل تحقق و تطابق مورد توجه قرار می گیرد اطلاعات مربوط‌تری را نسبت به بخش نقدی به بهره گیری‌کنندگان ارائه می‌دهد اما در مورد اقلام تعهدی نیز به دلیل احتمال دستکاری سود توسط مدیریت(مدیریت سود) و نیز برآوردهایی که می تواند دور از واقعیت باشد این امکان هست که کمتر از بخش نقدی سود مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. اما بایستی توجه نمود که مدیریت سود در بازار سرمایه همیشه در جهت منافع مدیریت تعبیر نمی‌گردد بلکه عده‌های اعتقاد دارند دستکاری اقلام تعهدی می‌تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران باشد و مدیریت برای آگاهی دادن به بازار سرمایه در مورد وضعیت مطلوب آتی اقلام تعهدی را دستکاری کند چنین برداشتی از مدیریت سود، توجه سرمایه‌گذاران را به جزء تعهدی سود جلب می کند.

برای مطالعه دقیق تر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به اقلام تعهدی، می‌توان جزء تعهدی سود را به دو بخش  اقلام تعهدی جاری و غیرجاری تفکیک نمود. اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه‌مدت و گردش بیشتر دارند و بر حسابهای سرمایه در گردش تأثیر می‌گذارند اما اقلام تعهدی غیرجاری بر حسابهای سرمایه‌ درگردش تأثیر نمی‌گذارند از این رو به نظر می‌رسد تأثیر متفاوتی در بهبود ارتباط سود با ارزش شرکت اعمال می‌نمایند.  پس این سوال مطرح می گردد که در تقسیم بندی سود به دو بخش نقدی و تعهدی کدام بخش اثر بیشتری را در تصمیمات سرمایه‌گذاری دارد یا به بیانی دیگر محتوای اطلاعاتی کدام جزء سود (نقدی، اقلام تعهدی جاری یا اقلام تعهدی غیرجاری) بیشتر می باشد؟

می‌دانیم که اطلاعاتی دارای محتوا می باشد که تأثیر بیشتری بر تصمیمات سرمایه‌گذاران داشته باشد و همان‌گونه که اظهار گردید از مهم‌ترین تصمیمات سرمایه‌گذاران، تصمیم در مورد خرید یا فروش سهام شرکت می باشد. در صورتی که به اتکای اطلاعات موجود در صورتهای مالی، شاهد افزایش اندازه تقاضا برای خرید(فروش) سهام شرکتی باشیم، این امر افزایش(کاهش) قیمت سهام و به تبع آن افزایش(کاهش) ارزش بازار شرکت را به همراه دارد. پس هر کدام از اجزای سود که محتوای اطلاعاتی بالاتری داشته باشند، منجر به افزایش ارزش شرکت می شوند و ارتباط معنادارتری بین آن جزء و ارزش بازار شرکت وجود خواهد داشت.پس می‌توان سود را در تقسیم‌بندیهای متفاوت به اجزایش تفکیک نمود و با مقایسه شدت ارتباط بین هر کدام از اجزای سود با ارزش بازار شرکت دریافت که کدام یک از اجزای سود محتوای اطلاعاتی بالاتری را نسبت به سایر اجزای سود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری