شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

محصول نهایی فرایند حسابداری مالی، ارائه اطلاعات مالی به بهره گیری کنندگان مختلف، اعم از بهره گیری کنندگان داخلی و بهره گیری کنندگان خارج ازواحد تجاری، در قالب گزارشهای حسابداری می باشد .آن گروه از گزارش های حسابداری که با هدف تامین نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه وحیطه اقدام گزارش های مالی قرارمی گیرد. گزارشگری مالی منعکس کننده حسابدهی واحد تجاری در قبال منابع آن می باشد و ازاین رو مبنایی برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت و اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم می‌آورد (سازمان حسابرسی،شماره160).

2-4- تعریف پیامد اقتصادی

یعنی تاثیر گزارش‌های حسابداری بر تصمیم گیری و ثروت واحدتجاری، بهره گیری کنندگان صورت‌های مالی و جامعه(بنی مهدو همکار، 1386، ص:29).

2-4-1- پیامد‌های اقتصادی گزارش‌های مالی

1-اطلاعات مالی می‌تواند بر توزیع ثروت میان سرمایه گذاران مختلف اثر گذار باشد. سرمایه گذاران آگاه یا مطلع یا سرمایه گذارانی که از خدمات تحلیل گران مالی بهره گیری می‌کنند، ممکن می باشد قادر باشند تا ثروت خود را افزایش دهند.

2- اطلاعات مالی می‌توان بر اندازه ریسک شرکت اثر گذار باشد. استانداردهای حسابداری که موجب کاهش سود می شوند، موجب کاهش مدیرانی می شوند که پاداش خود را بر اساس درصدی از سود دریافت می‌کنند. این موضوع باعث می گردد تا مدیران به پروزه‌های کم ریسک که در کوتاه مدت نیز پر بازده هستند توجه کنند. این خود ممکن می باشد در بلند مدت منجر به افزایش ریسک شرکت و اثرات نا مطلوب و زیانباری هم برای شرکت و نیز برای اقتصاد به وجودآورد.

3- اطلاعات مالی می‌تواند بر چگونگی تسهیم سرمایه میان شرکت ها اثر گذار باشد و افشاء اطلاعات مالی ممکن می باشد توجه و تصمیمات سرمایه گذار درمورد بازده و ریسک اوراق بهادار را تغییر دهد. مثلا عدم افشای اثرات تورم بر سود شرکت ها ممکن می باشد باعث گردد تا منابع پولی سرمایه گذاران به سمت صنایع و شرکت هایی روانه گرددکه سود خود رابه گونه واقعی نشان نمی‌دهند(بنی مهد و همکار، 1386، ص: 87).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید