عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- نتایج جانبی حاصل از پژوهش 

با در نظر داشتن نتایج جانبی حاصل از رگرسیون های پژوهش میتوان گفت که از متغیرهای کنترلی وارد شده در رگرسیون اندازه شرکت با ریسک اعتباری دارای ارتباط مثبت و معنادار می باشد، سودآوری و نقدینگی با ریسک اعتباری دارای ارتباط منفی و معنی داری می باشد که نتایج آن به تبیین جداول فصل چهار می باشد.

همچنین با در نظر داشتن نتایج آزمون همبستگی پیرسون می توان گفت که مطابق با جدول (4-3) و فرضیات تدوین شده در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و قابلیت جانشینی محصولات ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 4/31% درصد دارای ارتباط منفی می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و هزینه های ورود به بازار ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 4/56% درصد دارای ارتباط منفی می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و شدت تمرکز صنعت ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 2/67% درصد دارای ارتباط منفی می باشد. در سطح اطمینان 95% بین شاخص های رقابت در بازار و تعداد شرکتهای فعال در صنعت ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 2/80% درصد دارای ارتباط مثبت می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و اندازه بازار ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 7/71% درصد دارای ارتباط مثبت می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و سودآوری ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 5/13% درصد دارای ارتباط منفی می باشد. در سطح اطمینان 99% بین شاخص های رقابت در بازار و نقدینگی ارتباط معنی داری هست، این ارتباط به اندازه 6/10% درصد دارای ارتباط منفی می باشد.

5-4- پیشنهادات پژوهش

5-4-1- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین پیشنهادهای ناشی از یافته های این پژوهش نیز به تبیین زیر می باشد:

1– سرمایه گذاران و تحلیل گران: با در نظر داشتن نتایج حاصل از پژوهش همواره به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی پیشنهاد می گردد که هنگام تجزیه تحلیل برای خرید سهام شرکتها به متغیرهایی مانند ساختارهای رقابتی در بازار (اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت) که منجر به کاهش ریسک اعتباری می گردد توجه کنند.

2- مدیران: با در نظر داشتن اینکه هدف مدیران این می باشد که اعتماد مالکان شرکت را فراهم کنند پس بایستی آنها این موضوع را در نظر داشته باشند که افزایش اندازه سهم بازار و کاهش هزینه های ورود به بازار منجر به کاهش ریسک اعتباری می گردد بر همین اساس در جهت افزایش و کاهش موارد بالا بایستی گام بردارند.

3– سازمان بورس اوراق بهادار: به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می گردد با در نظر داشتن ارتباط منفی ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری برای مشخص شدن ارزش واقعی شرکت ها، شفاف سازی اطلاعاتشان و درک بهترعملکردشان، قوانین و مقرراتی را اتخاذ کنند که تا حد امکان شرکت های پذیرفته شده از ساختار رقابتی قوی در بازار برخوردار باشند، که در نهایت باعث کاهش هزینه نمایندگی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری