مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهشگر پس از این که روش پژوهش خود را مشخص نمود و با بهره گیری از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره­گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش پژوهش و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده اند، رامورد آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد.پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته ای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشه­ای خلاق می باشد، معمولاًموضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای مطالعه آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق می باشد، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت می باشد. فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای می باشد که طی آن داده­هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند، اختصار، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازشمی شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387).

در فصل سوم به صورت کامل متغیرهای پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، جامعه و نمونه‌ی آماری، روش پژوهش، نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، و نیز مدل‌ های مورد بهره گیری در پژوهش ارائه شده می باشد. اطلاعات پژوهش حاضر شامل داده‌های ترکیبی می باشد. داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌، از نرم ‌افزار تدبیرپرداز و همچنین صورتهای مالی شرکتها استخراج گردید و پس از آمادهسازی دادهها در نرم افزارExcel، تجزیه و تحلیل و برآورد مدل ها و آزمون فرضیه‌ پژوهش با بهره گیری ازنرم‌افزار Eviews 7 انجام گردید.همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود، که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می­شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

4-1- آمارتوصیفی داده­ ها

در روش­های توصیفی کوشش بر آن می باشد تا با ارائه جدول و بهره گیری از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص­های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده­های پژوهش پرداخته گردد، تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول (4-1) آمده می باشد.

با در نظر داشتن اینکه از روش ترکیب داده های لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گیری می کنیم، تعداد مشاهدات سال- شرکت بر اساس داده های ترکیبی متوازن، 828 نظاره بوده می باشد. با در نظر داشتن آماره توصیفی، می توان شاخص های بالا را به شاخص های مرکزی و پراکندگی و سایر شاخص ها تقسیم نمود، که شاخص های مرکزی عبارت از شاخص میانگین و شاخص های پراکندگی عبارت از شاخص انحراف معیار و سایر شاخص ها عبارت از شاخص حداقل و حداکثر می باشد. که به گونه اختصار شاخص میانگین در زیر تبیین داده شده می باشد. میانگین ریسک اعتباری نشانگر این می باشد که 276 سال- شرکت دارای ریسک اعتباری و 552 سال- شرکت فاقد ریسک اعتباری می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری