پایان نامه

مقاله فارسی بررسی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا-دانلود پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قسمتی از متن پایان نامه : : رسمیت و تمرکز 2-1-1 Read more…

By 92, ago